Іоргачова Катерина Георгіївна, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор.

25 Лауреат Державної премії  України в галузі науки і техніки

Відмінник освіти України (2004 р.),

Заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.),

В Одеській національній академії харчових технологій працює з 1980 року, яку закінчила з відзнакою за спеціальністю «Технологія хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництва». У червні 1987 року захистила кандидатську дисертацію і послідовно обіймала посади асистента кафедри Технології хлібопекарського і кондитерського виробництв Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. Ломоносова, з 1990 р. – посаду доцента тієї ж кафедри.

З 2003 р. – завідувач кафедри Технології хліба, кондитерських виробів і громадського харчування Одеської національної академії харчових технологій (з 2008 року кафедри Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів).

У 2005 р., після успішного захисту у 2004 р. докторської дисертації на тему «Наукові основи технологій кондитерських виробів з використанням функціональних рослинних добавок» за спец. 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів і харчових концентратів, їй присвоєно науковий ступінь доктора технічних наук та вчене звання професора.

Є відомим вченим в Україні та за її межами, є засновником напряму по раціональному використанню функціональних рослинних добавок при виробництві біологічно повноцінних борошняних та кондитерських виробів і виробів оздоровчого та дієтичного спрямування. Має значні здобутки у розробці механізмів регулювання функціонально-технологічних властивостей сировини та реологічних властивостей багатокомпонентних харчових дисперсних систем і біотехнологічних процесів при їх виробництві; розвитку наукових основ структуроутворення тістових і цукристих мас в ході технологічного процесу виробництва кондитерських та хлібобулочних виробів; розробленні нових видів продукції стабільної якості зі скоректованим складом харчових макро- і мікронутрієнтів; створенні інноваційних технологій виробництва якісно нових видів борошняної та кондитерської продукції з направленою зміною хімічного складу відповідно до фізіологічних норм харчування для окремих груп населення.

Очолює наукову школу «Розробка нових ресурсозберігаючих технологій виробництва хлібопродуктів і кондитерських виробів».

Науковий керівник 7 науково-дослідних фундаментальних та прикладних тем, що виконувались у Проблемній науково-дослідній лабораторії комплексної переробки рослинної сировини в харчові та кормові продукти (з останніх – 3/12–П, № держ. реєстрації 0112U000109; № 3/15–П, № держ. реєстрації 0115U000291; № 3/18–П, № держ. реєстрації 0118U000239 та ін.), та госпдоговірних науково-дослідних робіт.

Протягом періоду роботи в академії також обіймала посаду відповідального секретаря приймальної комісії, очолює Раду ОНАХТ зі спеціальності 181 «Харчові технології» в галузі знань «Виробництво та технології».

Співавтор галузевої Програми розвитку хлібопекарської галузі на період до 2015 року.

З 2006 р. по 2011 р. – член експертної ради ВАК України з технології харчової та легкої промисловості; з 2005 по 2011 рр. – вчений секретар, а з 2011 р. – заступник голови спеціалізованої ради Д 41.088.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій; з 2012 р. – член спеціалізованої ради по захисту дисертацій НУХТ Д 26.058.06.

Неодноразово була членом та головою комісії МОНУ з акредитації та ліцензування ЗВО, опонентом при захисті понад 20 кандидатських та 3 докторських дисертацій, була членом президії науково-методичної комісії МОНУ з харчової технології і інженерії. Є членом редакційних рад і колегій 3-х наукових журналів – «Харчова наука і технологія», «Зернові продукти і комбікорми», «Наукові праці ОНАХТ».Очолювала проектну групу з підготовки ліцензійної справи для докторів філософії зі спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології».З 2016 року заступник голови підкомісії 181 «Харчові технології» Науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОНУ, якою підготовлені Стандарт вищої освіти для бакалаврів, проекти Стандарту вищої освіти магістрів та докторів філософії.З 2016 року є членом секції Наукової ради МОНУ за фаховим напрямом 24 – «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології».З 2017 року Заступник голови Вченої Ради ОНАХТ та Голова постійно діючої комісії Вченої ради ОНАХТ з розвитку навчального процесу та якості вищої освіти.Відповідальна за розробку методичного забезпечення дисциплін кафедри. Викладає дисципліни – Технологія кондитерського виробництва, Інноваційні технології галузі, Новітні технології хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів (для докторів phD), за якими розроблено навчально-методичний комплекс, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, аспірантів, науковими студентськими гуртками кафедри, роботою студентів при виконанні курсових та дипломних робіт і проектів. Результати наукових досліджень представлялись на студентських та викладацьких наукових конференціях, висвітлені в студентських конкурсних роботах, які займали призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Систематично проходить стажування на ЗАТ «Одесакондитер» (2014, 2019 рр.), знайомиться з організацією виробництва на ведучих сучаснообладнаних підприємствах кондитерської галузі під час відряджень (Рошен (Вінниця), Бісквіт-Шоколад (Харків), Крафт-Фудз (Тростянець)).

Автор понад 400 наукових і навчально-методичних робіт (h-індекс – 10, індекс цитування – 699), у тому числі 3 статті Scopus, 5 Web of Science, 72 патентів на винаходи і корисні моделі, 3 монографій, 3 навчальних посібників.Підготувала до захисту 7 кандидатів наук, 1 доктора наук, 3 стипендіати Кабінету Міністрів України, під науковим керівництвом виконується 2 докторські дисертації.

Результати наукових досліджень систематично доповідаються на міжнародних, національних, вузівських конференціях і симпозіумах в Україні, Білорусії, Казахстані, Росії, Литві, Болгарії, Словаччині, Австрії та ін., присвячених інноваційним технологіям у харчовій промисловості та створенню конкурентоздатного асортименту кондитерських виробів з якісно зміненими функціональними властивостями і хімічним складом.

Іоргачова К.Г. працює над удосконаленням лабораторної бази ОНАХТ, оснащенням необхідним обладнанням – створені учбова лабораторія харчових інгредієнтів та харчоконцентратів, учбово-дослідна лабораторія інноваційних технологій для проведення наукових досліджень магістрами та аспірантами.

Відзначена такими державними нагородами та відзнаками: Відмінник освіти України (2004 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 р. (2016 р.), Почесна відзнака Одеського міського голови «Подяка», Почесна грамота Міністерства освіти та науки України (2007 р.), Грамота Вищої атестаційної комісії України (2007 р.), Грамота від Президії Національної Академії Аграрних Наук України (2012 р.).

 

e-mail: iorgachova@gmail.com

ORCID: 0000-0003-3390-1756;

Researcher ID: F-1132-2016;

Scopus ID: 57189377049