Історія кафедри

Кафедра “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” Одеського національного технологічного університету існує понад 50 років.

        Початок нашої історії був покладений наказом ректора Одеського технологічного інституту ім. М.В.Ломоносова № 449 від 30.08.1963 р. про створення кафедри ” Загальна технологія” (зав. кафедрою – доц. Н.В.Остапчук, нині професор), де читалися курси дисциплін по харчовим технологіям та процесам  і апаратам. Пізніше, після того, як в інституті з’явилася Херсонська філія, і викладачі  кафедри почали вести заняття в ній на декількох спеціальностях хімічного профілю, кафедрі  дали нову назву – “Технологія хімічних виробництв”.Зміна профілю була не випадковою. На початку 1960-х рр. в Радянському Союзі активно пропагувалась “хімізація” і країна гостро потребувала відповідних фахівців. Значення молодої кафедри підвищилося після того, як в інституті ввели підготовку інженерів за фахом – “хімічна технологія деревини”. Саме тоді кафедра стала випускаючою. А ще пізніше, у зв’язку з переходом до підготовки інженерів-хіміків-технологів гідролізних виробництв, кафедра отримала назву “Технологія гідролізних виробництв”. Так час і економічні реалії впливали на нашу кафедру, яка, як ми бачимо навіть із зміни назв, вже з найперших років свого існування уміла швидко перебудовуватися, справою відповідати на зміну потреб народного господарства.

commodity_research_2
д.т.н., професор Козлов Г.Ф.

У 1966 р. при кафедрі була відкрита аспірантура, куди першими були прийняті В.Орлов і Г.Козлов і саме в ту пору почалися систематичні  дослідження в області хлібопечення і інших галузей харчової промисловості. Перша кандидатська дисертація на нашій кафедрі була захищена в 1969 р. Г.Ф.Козловим за спеціальністю технологія хлібопекарського виробництва.Ставши доцентом кафедри “Технологія гідролізних виробництв”, Г.Ф.Козлов активно сприяв тому, щоб в 1971 р. була почата підготовка інженерів-технологів по новій спеціальності – “технології хлібопекарського, кондитерського і макаронного виробництва”. Спершу, студентів приймали на заочну форму навчання, а потім і на денну. Нова спеціальність швидко стала популярною, кількість бажаючих навчатися постійно зростала, тому колишня назва перестала відповідати основній спрямованості нашої кафедри.В 1975р., через рік, після того, як відбувся перший випуск по новій спеціальності, кафедра отримала відповідну її профілю назву: “Технологія хлібопекарських, макаронних і кондитерських виробництв” при факультеті “Технологія зерна”.Її завідувачем став доктор технічних наук професор А.Д. Чмир, який очолював кафедру до 1986 р. Він об’єднав сильний викладацький склад – доценти О.В. Тешитель, Г.Ф. Козлов, A.М. Калюжна, А.Я. Камінський, Р.П. Щелакова, А.І. Рибак, В.В.
Черникова, Л.І. Карнаушенко, асистенти Г.Ф. Пшенишнюк, Д.В. Сорочан,  М.Г. Алейнікова. Вони готували фахівців для хлібопекарської, кондитерської і макаронної промисловості на денному, вечірньому і заочному факультетах практично  для всіх республік тодішнього Радянського Союзу. Більш того, випускниками кафедри ставали  в ті роки десятки громадян Болгарії, Чехословаччини, Румунії, Індії, В’єтнаму, Анголи, Куби, НДР, Монголії і інших країн. Міжнародне значення, яке придбала кафедра “Технологія хлібопекарських, макаронних і кондитерських виробництв”, дало підставу створити на її базі окремий факультет. Щорік факультет готував 150-200 молодих інженерів-технологів. Збільшений об’єм роботи потребував залучення нових викладацьких кадрів і в цей час на кафедрі почали працювати доценти Т.З. Ткаченко, Д.М. Донськой, В.А. Канаєв.Політико-економічні процеси, які почалися в країні в середині 1980-х років, підсилили увагу  до практичної складової науково-викладацької роботи. Від учених більшою мірою ніж раніше була потрібна результативність, реальне впровадження досліджень, що проводилися. Одночасно їм надали досить широкі права по реалізації своїх розробок. Слідуючи традиціям, що склалися, наша кафедра справою відгукнулася на ці новації.Новий етап її розвитку пов’язаний з ім’ям доктора технічних наук, професора Л.І.Карнаушенко, яка очолювала кафедру з 1986 по 2001 рр. і доклала величезні зусилля по розширенню наукових досліджень, що проводилися тут. Вона створила і очолила науково-дослідницьку лабораторію сипких матеріалів, в якій був зібраний високопрофесійний творчий колектив. Співробітники лабораторії виконували держрозрахункові замовлення для різних галузей вітчизняної промисловості, розробили передові методи і новітнє науково-дослідне устаткування для оцінки властивостей реологій харчових мас і дрібно-дисперсних сипких матеріалів. Вони повною мірою скористалися новими можливостями для міждержавного наукового обміну, організувавши і провівши на високому рівні п’ять міжнародних конференцій з механіки сипких матеріалів. Величезна заслуга професора Л.І.Карнаушенко полягає і в тому, що при її безпосередній участі і під її керівництвом підготовлена ціла плеяда учених, багато хто з яких продовжує викладацьку і науково-дослідну роботу в стінах нашої академії: це професор К.Г.Іоргачева, доценти Т.П.Новічкова, А.Д. Салавеліс, Л.В.Гордієнко, С.М. Павловський, Г.В. Коркач, І.М. Калугіна, Т.Є. Лебеденко, І.В. Солоницька.

823f01ea8b41184fc69458e0d8d6a267
         д.т.н., професор Іоргачова Катерина Георгіївна
     З 2003 р. кафедру очолює Катерина Георгіївна Іоргачова, яка в 2004 році захистила докторську дисертацію на тему “Наукові основи технологій кондитерських виробів з використанням функціональних рослинних добавок”. Під її керівництвом захищено 5 кандидатських дисертації за спеціальністю 05.18.01. Наукові інтереси проф. Іоргачової К.Г. пов’язані з визначенням фізико-хімічних основ структуроутворення кондитерських мас, вивченням рослинної сировини як джерела біологічно-активних речовин, розробкою біотехнологічних методів регулюванням функціонально-технологічних властивостей рослинної сировини і створенням сучасних технологій кондитерських виробів функціонального призначення.
    За цим напрямком надруковано понад 150 наукових робіт, у тому числі монографія “Функціональні продукти”, понад 30 авторських свідоцтв та патентів, зроблені доповіді на національних та міжнародних конференціях. Професор К.Г. Іоргачова член експертної ради ВАК України.
     Перша половина 1990-х рр. була не кращим часом для вищих учбових закладів. На хвилі “комерціалізації” і “ринкового романтизму” знизився престиж наукових знань і особливо інженерних професій. Проте навіть в цих умовах наша кафедра зуміла швидко перебудуватися і відшукати нову перспективну нішу. У той період у вже незалежній Україні почав бурхливо розвиватися малий і середній бізнес, з’явилася величезна кількість приватних підприємств громадського харчування, які гостро відчули потребу у кваліфікованих фахівців відповідного профілю. У 1994 р. на нашій кафедрі відкрилася нова спеціальність – “Технологія громадського харчування”, а вже в 1999 р. відбувся перший випуск кваліфікованих інженерних кадрів.В цей час наші ряди поповнилися фахівцем з громадського харчування  доцентом П.П. Павленковою. Зміни відбилися і на назві: у 1996 р. ми стали іменуватися кафедрою “Технологія хліба, кондитерських виробів і громадського харчування”. Тепер у нас на денній і  заочній формах навчання готували бакалаврів, фахівців і магістрів.
      Слід зазначити, що технології, які застосовуються на тих спеціальностях, по яких ми ведемо підготовку, вельми різноманітні, і фахівці повинні володіти не лише технологічними і кулінарними знаннями, але багатьма іншими, наприклад, медичними. Це значно ускладнює процес підготовки, вимагає від студентів напруженого, систематичного навчання, а від викладачів  – постійного підвищення кваліфікації. Не буде перебільшенням говорити про те, що в цьому сенсі працювати і вчитися на нашій кафедрі складніше, ніж на будь-якій іншій в ОНАПТ. Відповідати рівню сучасних знань допомагає та обставина, що співробітники нашої кафедри завжди відрізнялися активною участю в проведенні науково-дослідних робіт з актуальних проблем галузей харчової промисловості.
Серед багатьох досліджень, які ведуться нашими ученими, можна виділити:
  • розробка нових технологій і нового вигляду макаронних виробів;
  • вивчення способів і режимів заморожування  тістових мас;
  • створення принципово нового технологічного хлібопекарського устаткування, яке дозволяє прискорити процес тістоприготування  і випікати хліб з борошна  зі зниженими хлібопекарськими властивостями;
  • розробка нових видів поліпшувачів для прискорених способів тістоприготування;
  • дослідження физико-хімічних основ технології кондитерських виробів, створення сучасних технологій і тому подібне.

Колектив кафедри “Технології хліба, кондитерських виробів та
громадського харчування,  2003 р.

Теоретична і практична новизна наукових розробок співробітників кафедри підтверджена більш ніж 90 авторськими свідоцтвами і патентам, причому 30 з них (тобто більш за третину) отримані за останнє п’ятиліття.Результати досліджень докладаються на міжнародних і регіональних науково-дослідних конференціях, симпозіумах, конгресах, демонструються на багаточисельних виставках. Ми можемо з гордістю говорити про виключно високий науковий потенціал нашої кафедри.

Колектив кафедри “Технології хліба, кондитерських виробів та
громадського харчування,  2003 р.

1-й ряд (зліва направо): І.М. Калугіна, Р.П. Щелакова, П.П. Павленкова, Г.Ф. Козлов, А.Д. Салавеліс, Т.З. Ткаченко, Т.П. Новічкова, Т.Є. Лебеденко, О.В. Осташевська, Л.А. Золотарьова, О.В. Макарова;
2-й ряд (слева направо): Д.М. Донськой, В.А. Канаєв, В.Ю. Толстих, Г.Ф. Пшенишнюк, І.В. Солоницька, А.В. Коркач, С.І. Банова, Л.В. Гордієнко, К.Г. Іоргачова, А.Б. Бондарева, С.М. Павловський.

Досить сказати, що всі викладачі (а їх більше 20) мають вчені ступені. Тільки за останні роки,  захистили кандидатські дисертації доценти В.Ю.Толстих, О.В. Макарова,  влившись в дружну сім’ю учених. Всього ж за роки існування кафедри було захищено три докторські і понад 20 кандидатських дисертацій (керували аспірантами професори Л.І. Карнаушенко, Г.Ф.Козлов,     К.Г. Іоргачева).

       3а останні п’ять років викладачами і аспірантами кафедри в наукових виданнях опубліковано 200 статей, видано декілька монографій і учбових посібник. Серед останніх можна виділити роботи М.В.Остапчука “Оптимізація технологічних процесів на зернопереробних підприємствах”, Г.Ф.Козлова і ін. “Системний аналіз технологічних процесів на підприємствах харчової промисловості”, Л.І. Карнаушенко, А.Я. Камінського, Т.З. Ткаченко “Основи проектування підприємств кондитерської промисловості з елементами системи автоматизованого проектування (САПР)”, Г.Ф.Козлова “Виробництво хлібобулочних виробів в малогабаритному агрегаті безперервної дії”, Л.В. Капрельянца, К.Г. Іоргачової “Функціональні продукти”, Ф.Є. Дубровіна, А.Я. Камінського, Г.Ф. Козлова “Основы товароведения продовольственных товаров”, Г.Ф. Козлова “Проблемы питания и здоровье”, Л.В. Сердюк, А.Я. Камінського, Ф.Є. Дубровіна “Товароведение продовольственных товаров растительного происхождения”, Л.В.Сердюк, А.Я. Камінського, Ф.Є. Дубровіна, Г.Ф. Козлова, Г.Є. Гайдуковича “Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів”.
Колектив кафедри “Технології хліба, кондитерських, макароннихвиробівта харчоконцентратів“, 2008 р.
1-й ряд (зліва направо): Т.А. Мотревич, В.Ю. Толстих, А.Я. Камінський, К.Г. Іоргачова,
О.В. Макарова, Р.П. Щелакова, Т.П. Нов
ічкова, А.В. Куц, К.В. Аветисян
2-й ряд (зліва направо): А.В. Коркач, Т.З. Ткаченко, Г.Ф. Козлов, П.П. Павленкова,
Л.В. Горд
ієнко, С.М. Капетула
3-й ряд (зліва направо): А.Б. Бондарева, Т.Є. Лебеденко, А.Д. Салавеліс, О.М. Котузаки, Д.М. Донськой, І.В. Солоницька, Н.Л. Карацуба
4-й ряд (зліва направо): С.М. Павловський, Г.Ф. Пшенишнюк, І.М. Калугіна, В.Т. Циналевський
      Слідуючи добрим традиціям, колектив кафедри постійно підтримує наукові і творчі зв’язки з Українським національним університетом харчових технологій, Харківським державним університетом харчування і торгівлі, Київським національним торгово-економічним університетом, Одеським технічним коледжем, Вороніжською технологічною академією і рядом зарубіжних Вузів відповідного напряму.
        Наші професори впродовж багатьох років запрошуються для роботи в експертних радах ВАКа України, вони опонували при захисті десятків кандидатських і докторських дисертацій, більше 25 років є постійними членами спеціалізованих рад з надання кандидатських і докторських ступенів в своєму і споріднених Вузах.
      Несправедливо обійти увагою учбово-допоміжний персонал кафедри: зав. лабораторіями  Н.Л. Карацуба, Т.А. Мотревич, І. Умріхіну а також В.Т. Циналевського, А. Крохмаль, Т. Буру – які надійно і якісно забезпечують учбовий процес. Високий рівень навчально-методичного забезпечення, наукових розробок, матеріально-технічної  бази, і, звичайно ж, якісна підготовка студентів дозволили нашій кафедрі гідно пройти акредитацію по четвертому рівню, внісши тим самим посильний вклад до загального рівня акредитації академії.
ФОТО кафедры (1)
Склад кафедри 2017 року:

1-й ряд (зліва направо): Кожевнікова В.О., Солоницька І.В., Гордієнко Л.В., Коркач Г.В., Лебеденко Т.Є., Соколова Н.Ю.

2-й ряд (зліва направо): Котузаки О.М., Умріхіна І.А., Хвостенко К.В., Карацуба Н.Л., Павловський С.М., Іоргачова К.Г., Макарова О.В.,

Толстих В.Ю., Аветисян К.В., Фатєєва А.С.

1

Ювілейні читання, присвячені 100-річчю з дня народження українського вченого, професора Чмиря Олексія Дмитровича.

18 квітня 2022 року Одеська національна академія харчових технологій змінила свій статус та назву на Одеський національний технологічний університет Наказ №079-01 від 20.04.2022 року