Макарова Ольга Василівна, кандидат технічних наук, доцент.

6

Закінчила з відзнакою Одеську державну академію харчових технологій за спеціальністю Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів у 1997р. Захистила кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення технології борошняних кондитерських виробів на основі композитних сумішей» у 2005 році (спеціальність 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів та харчоконцентратів). Стипендіат Кабінету Міністрів України з 2004 р. по 2006 р.

Доцент кафедри Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів. Проводить всі види навчального навантаження – лекції, практичні, лабораторні заняття, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів та аспірантів, всіма видами практик, курсовим проєктуванням та кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів.

З вересня 2016 р. по вересень 2018 р. – докторант.

Викладає дисципліни «Технологія макаронного виробництва», «Технологія кондитерського виробництва з КР», «Технологія хлібопекарського виробництва з КР» (СВО «Бакалавр»); «Інноваційні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів з КП» (СВО «Магістр»); також викладала дисципліни «Спеціальні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», «Теоретичні та практичні проблеми в технологіях галузі» (СВО «Магістр»); “Наукові основи розробки і удосконалення харчових технологій” (за спеціалізацією Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів); «Новітні технології хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» зі спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» (для докторів phD), за якими підготовлено навчально-методичний комплекс. Співавтор близько 30 навчально-методичних робіт, зокрема навчального посібника „Технологія кондитерського виробництва. Практикум” з грифом МОН.

Приймає участь у проведенні навчально-практичних семінарів, курсів підвищення кваліфікації на підприємствах галузі (“Чумак”, м. Каховка; КК «Рошен», м. Вінниця), консультуванні, щорічних наукових, науково-методичних семінарів, тренінгів «Оцінка і коригування хлібопекарських властивостей зерна та борошна». Постійно працює над підвищенням рівня своєї кваліфікації – пройшла стажування на підприємстві «Одеський хлібозавод №3» (фірма “Іларт”) в 2008 році, в 2014 та 2018 роках – на ТОВ «Одеська паляниця», пройшла підвищення кваліфікації у школі викладацької майстерності.

Відповідальна за методичну роботу на кафедрі, приймає участь у раді академії по науковій роботі студентів, у рецензуванні статей, в організації роботи студентських наукових конференцій та наукових гуртків, довгий час була відповідальною за науково-дослідну роботу на кафедрі. Керівник наукового гуртка «Функціональні продукти – запорука здоров’я нації».

Здійснює наукове керівництво аспірантами за спеціальністю 181 – Харчові технології (спеціалізація – технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів). Під її науковим керівництвом захищено 1 та виконуються 2 кандидатські дисертації. Підготовлено і захищено понад 20 кваліфікаційних робіт магістра, 3 студентські наукові роботи зайняли призові місця у конкурсах – 1, 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та 2 місце на Міжнародному конкурсі студентських робіт “Black Sea Science 2019”.

Науково-дослідна діяльність спрямована на наукове обґрунтування та удосконалення існуючих технологій борошняних виробів для стабілізації їх якості та підвищення харчової цінності на основі раціонального використання зернових ресурсів.

Приймає активну участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи ЗВО, відповідальний виконавець держбюджетних робіт проблемної науково-дослідної лабораторії НДІ (№ 3/15 – П, № держ. реєстрації 0115U000291; № 3/18 – П, № держ. реєстрації 0118U000239), відповідальний виконавець та науковий керівник госпдоговірних науково-дослідних робіт ОНАХТ (№ 4/13, № 13/14, № 13/17, № 16/17, № 2/18, № 7/19), тематика яких пов’язана з визначенням технологічних властивостей різних видів борошна; розвитком науково-технологічних засад розробки та удосконалення технологій хлібних і відмінних за текстурою кондитерських борошняних виробів на основі технологічно сумісних композицій з нетрадиційної й основної сировини для коректування їх фізіологічних і споживчих властивостей.

Результати розробок та запропоновані технології апробовано у промислових умовах, впроваджено на різних за потужністю підприємствах галузі та впроваджено в навчальний процес при викладанні дисциплін.

Неодноразово була офіційним опонентом дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Є автором 181 наукових праць (h-індекс 9 за Scholar. Google), з яких 7 статей у наукометричних виданнях (2 – Scopus, 3 – Web of Science), 51 патентів та авторських свідоцтв. За останні 5 років опубліковано тези понад 20 доповідей та матеріалів конференцій. Основні результати роботи апробовані на міжнародних, національних, вузівських наукових, науково-практичних і методичних конференціях в Україні (м. Київ, м. Одеса, м. Харків, м. Полтава, м. Тернопіль та ін.), Литві, Іспанії, Словаччині (м. Бротислава), Болгарії (м. Ямбол, м. Пловдів), Австрії та ін.

Очолює проєктну групу з розробки освітньої програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», ступінь вищої освіти бакалавр (спеціальність 181 Харчові технології).

Нагороджена грамотами МОН України за підготовку студентів факультету до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з питань харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції, Департаменту агропромислового розвитку ОДА, Департаменту освіти і науки Одеської ОДА за перемогу у регіональному конкурсі інноваційних проектів, неодноразово відзначена грамотами декана та проректора з наукової роботи та ін. Кращий винахідник ОНАХТ 2012 р. (2 місце), 2015 р. (1 місце), відзначена дипломом 2 ст. за перемогу у конкурсі «Кращий доцент ОНАХТ» у 2015 р. за напрямом наукова та дослідницька робота.

 

e-mail: olga-odes@ukr.net

ORCID: 0000-0001-5365-871X

ResearcerID: F-5136-2016

ScopusID: 57189376260