Толстих Вікторія Юріївна, кандидат технічних наук, доцент.

19

Закінчила Одеську державну академію харчових технологій в 1999 р. та здобула кваліфікацію
інженера-технолога за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів».
З 1999 р. почала роботу на кафедрі Технології хліба, кондитерських виробів і громадського
харчування, з вересня 2002 р. – на посаді асистента кафедри. У січні 2003 року захистила
кандидатську дисертацію на тему: “Розробка технології помадних цукерок з функціональними
рослинними інгредієнтами”, у березні 2003 року було присвоєно науковий ступінь кандидата
технічних наук за спеціальністю 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів та
харчоконцентратів.
У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів. Проводить всі види навчального навантаження –
лекції, практичні, лабораторні заняття, керівництво науково-дослідною роботою студентів,
всіма видами практик, курсовим та дипломним проектуванням бакалаврів та магістрів.
На кафедрі викладає наступні дисципліни: «Технологія харчоконцентратного виробництва»,
«Проектування підприємств галузі з КП», «Харчові технології: Технологія цукрового
виробництва» (СВО «Бакалавр»), «Інноваційні технології хліба, кондитерських, макаронних
виробів та харчоконцентратів з КП», «Технологічний інжиніринг підприємств хлібопекарської,
кондитерської, макаронної та харчоконцентратної галузей» (СВО «Магістр»), також викладала
дисципліни «Спеціальні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і
харчоконцентратів», «Управління якістю продукції при виробництві ХКМВіХ» (СВО «Магістр»).
Здійснює консультування студентів з курсового та дипломного проектування за спеціальністю
кондитерське та харчоконцентратне  виробництво.
Постійно приймає активну участь у профорієнтаційній роботі. Є членом державної
екзаменаційної комісії Одеського технічного фахового коледжу по захисту дипломних проектів
молодших спеціалістів. На кафедрі відповідальна за розрахунок та виконання навчального
навантаження викладачів кафедри,  виконує роботу куратора та проводить виховну роботу зі
студентами. З 2018 року є директором Інституту культури та мистецтв ОНТУ, приймає участь в
організації та підготовці студентів для участі у конкурсі студентських робіт університету “Історія
моєї спеціальності”.
Приймає участь у проведенні курсів підвищення кваліфікації на підприємствах галузі (зокрема
“АВК”, м. Луганськ у 2013 р.). За час роботи постійно підвищує свою кваліфікацію – з 2009 по
2011 рр. підвищувала кваліфікацію у «Школі педагогічної майстерності ОНАХТ»,  у 2017 р.
підвищувала кваліфікацію викладача випускової кафедри у «Школі педагогічної майстерності
ОНАХТ»  курс БЖД, у 2018 р. пройшла стажування на підприємстві ЗАТ «Одесакондитер».
Є автором близько 80 наукових та науково-методичних праць (h-індекс 3 за Scholar. Google),
одержала 7 патентів та авторських свідоцтв, співавтор посібнику з грифом МОН
«Проектування підприємств кондитерської промисловості». Основні результати роботи
апробовані на міжнародних, національних, вузівських наукових, науково-практичних і
методичних конференціях в м. Харків, м. Одеса, м. Семей (Казахстан) та ін. Науково-дослідна
діяльність спрямована на наукове обґрунтування та удосконалення існуючих технологій
збивних кондитерських виробів та цукристих східних солодощів для покращення їх якості та
підвищення харчової цінності на основі використання нетрадиційної плодово-ягідної сировини,
білкових добавок, цукрозамінників та продуктів переробки рослинної сировини.
Результати розробок та запропоновані технології апробовано у промислових умовах,
впроваджено на різних за потужністю підприємствах галузі та впроваджено в навчальний
процес при викладанні дисциплін.
Приймає активну участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи ВНЗ, здійснює
керівництво кваліфікаційними роботами магістрів, підготовкою студентами наукових
публікацій, доповідей на наукові конференції та керівництво студентськими науковими
роботами.
Є членом робочої групи з розробки освітньої програми «Технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів», ступінь вищої освіти магістр (спеціальність 181
Харчові технології).

Нагороджена грамотою за активну навчальну та виховну роботу серед студентської молоді на
факультеті ТХіКВ, неодноразово відзначена грамотами проректора з науково-педагогічної та
виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту та декана факультету. Відзначена
дипломом 2 ст. за перемогу у конкурсі «Кращий доцент ОНАХТ» у 2018 р. за напрямом
науково-методична робота.

e-mail: tolstihvu@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8391-5377
ResearcerID: V-6906-2018