Дотримання доброчесності

Дотримання доброчесності в інформаційній складовій наукового дослідження!

Докладна інструкція щодо перевірки робіт на антіплагіат та унікальність за посиланням – Для самоперевірки літературного огляду  unnamed (1)

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 • Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:
  – посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,
  відомостей;
  – дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  -надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела
  -використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
  -контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
  -об’єктивне оцінювання результатів навчання.
 • Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
 • Порушенням академічної доброчесності вважається:
  академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
  самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
  фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
  фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
  списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
  обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
  хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
  необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;
  надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання;
  вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.
 • За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
  відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
  позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного
  вченого звання;
  відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
  позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
 • За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
  повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
  повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
  відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);
  позбавлення академічної стипендії;
  позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.
 • Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.
 • Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог цього Закону та спеціальних законів. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:
  ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
  особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
  знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
  оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.
 • Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються спеціальними законами.
 • За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.